English|[登录][注册][会员中心]
Cre.net

首页 > 市场行情 > 美日进出口 > 美国进出口统计

2013年4月美国出口稀土金属、钪和钇(不分相互混合或熔合)

日期:2013-07-29 加入收藏
国家或地区
2013年4月
2013 年 
数量( kg )
海关价值(美元)
数量( kg )
海关价值(美元)
中国
257,129
1,525,192
257,403
1,552,102
泰国
15,382
533,759
61,613
2,138,047
香港
42,171
183,371
167,859
665,897
日本
1,117
49,945
2,705
119,849
瑞典
576
33,335
1,703
102,262
印度
392
22,750
2,008
90,000
墨西哥
12
20,405
23
39,630
法国
2,676
12,200
2,676
12,200
韩国
1
4,220
276
22,388
巴西
65
2,971
161
7,725
德国
2
2,690
3,488
197,538
澳大利亚
0
0
1
4,372
荷兰
0
0
29,185
208,772
芬兰
0
0
113
3,970
斯洛文尼亚
0
0
50
3,900
奥地利
0
0
4,675
105,000
英国
0
0
257
13,425
合计
319,523
2,390,838
534,196
5,287,077

English| 关于我们| 联系方式| 郑重声明| 服务合作| 留言板 | 加入收藏

备案号:蒙ICP备05001521号
蒙·网警15029002000116 
版权所有 CRE.NET 电话:0472-5179242 E-mail:cre@cre.net